Ochrona danych osobowych

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW KLIENT – SERWIS, SPRZEDAŻ, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016) (RODO) informujemy, że: 

  1. Administratorem danych osobowych klientów firmy MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. jest MULTICO Oficyna Wydawnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.  Al. Jerozolimskie  53 , 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   pod nr KRS 0000187871, (dalej: "MULTICO Oficyna Wydawnicza "). Dane kontaktowe Spółki: tel. 22 564 08 00, adres e-mail: biuro@multicobooks.pl
  2. Administrator powołał Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się skontaktować pod adresem email: biuro@multicobooks.pl
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach: 

a)         świadczenia usługi sprzedaży, obsługi posprzedażowej, serwisu oraz udostępnienia oferty handlowej w celu świadczenia usługi sprzedaży wybranych produktów i związanej ze sprzedażą obsługą klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz przepisy prawa, zawarte umowy, gwarancje na zakupiony towar.

b)        sprzedaży produktów oferowanych przez firmę MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. -  podstawa prawna przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c)         marketingowych – podstawa prawna przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d)        rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e)         wysyłki zamówionych produktów -  wyłącznie dokonania zamówienia i zakupu towaru przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

f)         wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. oraz realizacji zobowiązań wynikających z obsługi umowy oraz zobowiązań serwisowych i gwarancyjnych dotyczących oferowanego sprzętu i towaru. 
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  3. Odbiorcami danych osobowych na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych będą:

a)         podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi tych systemów oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,

b)        podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

c)         podmioty współpracujące.

  1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
  3. Administrator może przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie ich profilował.
  4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl